მომსახურებები

ერთჯერადი და ყოველთვიური კონსალტინგური მომსახურებები

ერთჯერადი მომსახურებები:

 • ბიზნესის კონცეფციის შექმნა/განახლება
 • სტრატეგიული განვითარების დაგეგმვა
 • ბიზნეს-გეგმის მომზადება

ყოველთვიური მომსახურებები:

 • სტრატეგიული განვითარების გეგმის შესრულების მონიტორინგი და ანგარიშგება
 • ბიზნეს-გეგმის შესრულების მონიტორინგი და ანგარიშგება

ერთჯერადი მომსახურებები:

 • მარკეტინგული კვლევა
 • ბრენდ-კონსალტინგი
 • გაყიდვებისა და მარკეტინგის  დაგეგმვა
 • პროდუქტების განვითარება
 • ციფრული მარკეტინგის დაგეგმვა
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის დაგეგმვა

ყოველთვიური მომსახურებები:

 • გაყიდვებისა და მარკეტინგის გეგმის შესრულების მონიტორინგი და ანგარიშგება
 • პროდუქტების მომგებიანობის ანალიზი და ანგარიშგება
 • ციფრული მარკეტინგის მართვა და ანგარიშგება
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის მართვა და ანგარიშგება

ერთჯერადი მომსახურებები:

 • ორგანიზაციული სტრუქტურის დიზაინი/რედიზაინი
 • ორგანიზაციის შინაგანაწესის, თანამშრომელთა შრომითი ხელშეკრულებების, სამუშაო აღწერილობების შექმნა/განახლება
 • ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეულების დებულებების შექმნა/განახლება
 • თანამშრომელთა სამოტივაციო სისტემის შემუშავება და დანერგვის პროცესის მართვა
 • ორგანიზაციებისთვის თანამშრომელთა აყვანა

ერთჯერადი მომსახურებები:

 • ბიზნეს- პროცესების დიზაინი/რედიზაინი
 • საოპერაციო პროცედურების დანერგვა/განახლება
 • მართვის საინფორმაციო სისტემის (MIS) პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევისა და დანერგვის პროცესის მართვა
 • საწარმოო რესურსების დაგეგმვის (ERP) სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევისა და დანერგვის პროცესის მართვა

ერთჯერადი მომსახურებები:

 • ბიზნესის ფინანსური და საოპერაციო მდგომარეობის დიაგნოსტიკა
 • ფინანსური და საოპერაციო დაგეგმვა
 • ინვესტიციის / პროექტის ფინანსური მიზანშეწონილობის ანალიზი
 • საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შემოწმება
 • საგადასახადო დავების წარმოება

ყოველთვიური მომსახურებები:

 • ფინანსური და საოპერაციო გეგმის შესრულების მენეჯერული ანგარიშგება
 • ფინანსური, საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება
 • საგადასახადო კონსალტინგი
 • ინტერნეტ-საბანკო ოპერაციების წარმოება

ერთჯერადი მომსახურებები:

 • დიუ დილიჯენსი
 • კომპანიების შეძენა, შერწყმა, გაყოფა, რეორგანიზაცია
 • ექსპორტ/იმპორტის გარიგებების დადება
 • იურიდიული მომსახურება და კონსულტაცია სამეწარმეო, შრომით, საერთაშორისო სავაჭრო და მომიჯნავე სამართალში

ყოველთვიური მომსახურება:

 • იურიდიული მომსახურება და კონსულტაცია სამეწარმეო, შრომით, საერთაშორისო სავაჭრო და მომიჯნავე სამართალში.

ერთჯერადი მომსახურებები:

 • ინვესტორებთან, კომერციულ ბანკებთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო საბანკო-საფინანსო ინსტიტუტებთან, ფონდებთან მოლაპარაკებების წარმოება, ფინანსური და იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება-წარდგენა; საინვესტიციო, სასესხო ან/და საგრანტო შეთანხმებების პროცესის მართვა.

ყოველთვიური მომსახურებები:

 • ინვესტიციების, სესხების, გრანტების დაბანდებისა და ხარჯვის მიზნობრიობის მონიტორინგი და ანგარიშგება
 • კაპიტალისა და პორტფელური ინვესტიციების მართვა

სრული მმართველობითი მომსახურებები

ბიზნესის განვითარების
სრული მართვა

გაყიდვებისა და მარკეტინგის
სრული მართვა

პროექტებისა და ოპერაციების სრული მართვა

ფინანსების, აღრიცხვის, გადასახადებისა და იურიდიული საკითხების  სრული მართვა

ადამიანური რესურსების სრული მართვა

ორგანიზაციის სრული კრიზის-მენეჯმენტი

(Turnaround & Crisis Management)

ტრენინგები

კორპორატიული ფინანსები და რისკების მართვა – წარმოების, ვაჭრობის, მშენებლობისა და მომსახურების სექტორის კომპანიებისთვის

ფინანსური ანგარიშგებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS/IAS) – წარმოების, ვაჭრობის, მშენებლობისა და მომსახურების სექტორის კომპანიებისთვის

ფინანსები და რისკების მართვა – საბანკო, საფინანსო და სადაზღვევო სექტორის კომპანიებისთვის

გაყიდვები, PR და მარკეტინგული კომუნიკაციები

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის პრაქტიკული კურსი

ფინანსური ანგარიშგებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS/IAS) – საბანკო, საფინანსო და სადაზღვევო სექტორის კომპანიებისთვის

MS Excel-ის გაძლიერებული კურსები – ბუღალტრებისთვის, ფინანსისტებისთვის და ბანკირებისთვის

ორგანიზაციისა და ადამიანური რესურსების მართვა

ბიზნესის განვითარება და სტრატეგიული მართვა